שנתון תשע"ז

מגמת המדעים

פילוסופיה של המדע

פילוסופיה של המדע

תיאור הקורס

במהלך השיעורים נעסוק בפילוסופיה של המדע משני היבטים:
א. היסטוריה של הפילוסופיה- תחום ידע הכולל תורות ועמדות של הוגים שונים. לימוד זה יכלול קריאת טקסטים וניתוח ביקורתי.
ב. "לעשות פילוסופיה"- עיסוק בשאלות פילוסופיות בפורום הכיתתי במסגרת דיונים ובאופן אישי. לימוד זה יכלול השתתפות פעילה של התלמידים תוך תרבות דיון והרבה חשיבה עצמאית (ומובנית).

מטרות הקורס

א. הכרת ההוגים העיקריים בפילוסופיה של המדע ועמדותיהם.
ב. יישום ושימוש בתזות שנלמדו בהתמודדות עם דילמות מעשיות בפילוסופיה של המדע.
ג. פיתוח ושיפור החשיבה העצמאית והביקורתית.
ד. פיתוח ושיפור החשיבה המובנית והלוגית, תוך יכולת הצגת טעונים קוהרנטיים ומנומקים.
ה. יכולת קריאה ביקורתית של טקסטים פילוסופיים וניתוחם.
ו. מענה מוצלח באמצעות תשובות מנומקות היטב על דפי העבודה שיינתנו לאורך הקורס.
ז. עמידה מול הכיתה והצגת רעיון פילוסופי מגובש (דעה אישית או מאמר).

דרישות הקורס

א. הגעה בזמן ונוכחות מלאה.
ב. הבאת ציוד מסודר בדגש הטקסטים שיחולקו ודפי העבודה.
ג. קריאת המאמרים ומענה על השאלות או דפי העבודה שיינתנו עליהם.
ד. השתתפות פעילה בדיונים הכיתתיים.

מהלך הקורס

א. מבוא לפילוסופיה- שאלות פילוסופיות ותחומי הפילוסופיה תוך התמקדות באפיסטמולוגיה.
ב. מתודות חקירה בפילוסופיה ומדע, אינדוקציה ודדוקציה. ג. ספקנות- דקארט.
ד. דטרמיניזם (ודטרמיניזם תיאולוגי- לפי לייבוביץ', בהתאם לזמן).
ה. קרל המפל- היפותזות, הפרכתן ואישושן.
ו. הקריטריון להסבר מדעי- גיבוש תזה עצמאית.
ז. קרל פופר- השערות והפרכות.
ח. תומאס קון- מושג הפרדיגמה והמדע התקני.

מטלות וקביעת ציון

הציון בסוף הקורס יהווה שקלול של ציון עבור השתתפות בשיעורים וציון שיינתן עפ"י אחת משתי אפשרויות ההערכה לעיל: הגשת עבודות או הצגת מאמר בקבוצה בצירוף עבודה אישית קצרה על המאמר.

ביבליוגרפיה

יחולקו בכיתה טקסטים עם מאמרים פילוסופיים שונים בינהם קטעים מתוך: