science [Recovered]

המגמה לאמנות מציעה לבני נוער הרואים באמנות פלסטית אפיק ביטוי מרכזי, בסיס מקצועי מגוון, הכשרה והכוונה לעבודת סטודיו אישית ועצמאית.
תכנית לימודים של המגמה גובשה תוך התייעצות עם אמנים, מרצים מ"בצלאל" וחוקרים מהאוניברסיטה העברית. התוכנית כוללת לימודי רישום, ציור, פיסול, צילום, שילוב עבודת מחשב ווידאו, תולדות האמנות העתיקה, המודרנית והעכשווית.

בבסיס תכנית הלימודים של מגמת האמנות ניצבים מספר עקרונות:  
* שילוב בין למידה תיאורטית אודות האמנות לבין חוויית היצירה האמנותית
* איזון בין למידה דיסציפלינארית, במסגרתה רוכשים התלמידים כלי ביטוי, לבין למידה יצירתית וחדשנית 
* קיום שיח מתמיד בין התלמיד לבין אנשי הצוות במטרה לגבש ולחדד את האמירה האישית 
* הוראת האמנות במסגרת ההקשרהחברתי והתרבותי הרחב יותר, תוך ניתוח והתייחסות להשפעות הדדיות בין האמנות לבין סביבת היצירה שלה.  

התכנית המעשית מבוססת על הקניית שליטה מקצועית במגוון כלי ביטוי אמנותיים ומעבר הדרגתי לעבודה עצמאית בהנחייה אישית. מורי המגמה, אמנים פעילים בתחום הוראתם, מסייעים לתלמידים לגבש בשיאה של התכנית תערוכה המוערכת על ידי אמנים ומרצים ממוסדות אמנות אקדמיים.

כחלק מהתפיסה הרב תחומית של המגמה לאמנות, תלמידים יוצרים בכתיבה: יומן אישי, קומיקס, שירה, גרפיטי, טיפוגרפיה, ספוקנוורד, תסריט ועוד, יוכלו להציג תיק עבודות בתחומים אלה, שיזכה להתייחסות זהה לתיקי העבודות שיציגו עשייה חזותית ופלאסטית הכוללת פיסול, ציור, צילום וידאו ומיצג. עשייה תלויית טקסט בשילוב תכנית הלימודים בתולדות האמנות וקורסים מעשיים, תוביל ליצירה רב תחומית ,שתוצג בתערוכת הסיום, לצד עבודות בתחומים החזותיים המסורתיים. 

שכבת י'

שכבת י"א

שכבת י"ב

ציור

פיסול

צילום

בין תחומי

לאתר תערוכות הסיום