עבודות גמר

מדעי הרוח

האלה אשרה במקרא ובספרות חז"ל

נועה חן

מחזור כ"ד (2015)

בהנחיית: ד"ר גיא דרשן

למקרא ולכתבי חז"ל מקום של כבוד כמכונניה של האמונה היהודית המונותאיסטית. עם זאת, גיבושה המוקדם של אמונה זו התרחש על רקע התרבות הכנענית הפוליתאיסטית, בה האלה אשרה תופסת מקום מרכזי. ראשית, בחנתי את פולחן האשרה כפי שעולה מכתבי המקרא מתקופות שונות אל מול ממצאים ארכאולוגיים בני התקופה. מצאתי שבממלכות ישראל ויהודה, אשרה הייתה מוכרת כאלה שהופקדה על פריון האדמה והאישה. בנוסף האשרה היוותה חלק עיקרי בפולחן הישראלי, והממצאים המקראיים, בהם מופיע מוטיב העץ, סמלה של אשרה, מצביעים על קיומו של מאבק דתי בין זיווגה עם ה' לבין זיווגה עם הבעל. עם היציאה לגלות, הפכו זרמים מונותאיסטיים לקונצנזוס ופולחן האשרה נדחק לשוליים. מבחינה של מדרשי חז"ל וכתבים מקראיים מאוחרים עולה כי סממנים מרכזיים של פולחן האשרה חדרו ליהדות המתהווה בשתי דרכים עיקריות: א. מעבר של מושא הזיווג עם ה' מהאשרה לעם ישראל. ב. ייחוס הקדושה לסמלי האלה, כפי שמתבטא בטקסי חתונה ופריון של חז"ל בהם משולבים עצים קדושים.

It appears you don have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.