אפיון מעגלי בקרה מורכבים ביחסי וירוס - מאכסן

רועי קדם

מחזור כ"ד (2015)

בהנחיית: ארנון דותן

תבנית הביטוי של חלבונים בתא היא תוצאה של רשת מורכבת של אינטראקציות בין גנים שונים ותוצריהם. הבנה מעמיקה של רשת זו היא הכרחית להבנת תהליכים תאיים ברמת התא הבודד וברמת האורגניזם השלם. ניתן להרחיב את ההגדרה של רשת אינטראקציות תאיות לרשת בין אורגניזמים כמהווה בסיס ליחסי גומלין ביניהם. בעבודה זו נותחה רשת האינטראקציות הגנטיות בין שני וירוסים שונים: EBV ו- KSHV לתא הומני מאכסן בשתי רמות בקרה: בקרת שעתוק המתבצעת באמצעות גורמי שעתוק ובקרת פוסט שעתוק המתבצעת באמצעות miRNA. ניתוח הרשת בוצע באמצעות אפיון תבניות רשתיות בעלות תפקיד ביולוגי משמעותי, ותבניות נפוצות סטטיסטית ברשת הנקראות מוטיבים, הרומזות לחשיבות אבולוציונית. נמצא מספר רב של מוטיבים בשתי הרשתות, אשר חלקם משותפים לשתיהן. עובדה זו רומזת על חשיבות רבה של המוטיבים ביחסי הגומלין בין הווירוס לתא המאכסן. הבנת תפקידם הביולוגי של הצמתים במוטיבים ובמעגלי הבקרה שנמצאו, כפי שנעשה בעבודה זו, עשויה לתרום רבות להבנת הפתוגנזה של הווירוסים, והבסיס הגנטי הקושר וירוסים אלו להתפתחות סוגי סרטן שונים.

It appears you don have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.